null
null
null
null

PROBLEMER MED TV SIGNALER

Alle som har problemer med TV signaler, bør henvende seg til Trysil Elektroservice, ved Svein Tystad, tlf 95055044. Det er de som har det tekniske ansvaret og kan svare på spørsmål.


Vennlig hilsen

Trysil-Knuts Fjellverden

Snart vinter - dette er status for løypeprosjektet

De første kuldegradene har besøkt Eltdalen. Det
bærer bud om at en ny vinter står for tur.


Den blir litt spesiell: For første gang skal Vel
og Hytteforeningen i Trysil Knuts Fjellverden. Takket være en enorm frivillig innsats er vi i rute - her er en oppdatering etter en aktiv periode:


DUGNADER:

Det har vært en aktiv sommer og en enda mer aktiv
høst. Vi har nedlagt anslagsvis 400 dugnadstimer i løypetraseene og langs stiene. Rett og slett enormt imponerende!

En grovopptelling viser at vi på våre sju dugnader
har hatt med rundt 100 personer!

Ikke bare er alt av smale og svingete - og dermed
farlige - områder i løypetraseene utbedret ved at trær og vegetasjon er fjernet. Det er også tatt ned mange greiner som har hengt inn i traseene med de nye greinsagene vi har kjøpt. I tillegg er stort sett alle traseer ryddet med ryddesag. I tillegg er det
felt et betydelig antall trær, store som små.

Og om ikke dette skulle være nok: Vi har fått
en helt ny trasè fra Eltdalen til Lågfjellet. Den er veldig fin, trenger en del snø, men blir en flott forbindelse til Lågfjellet som går utenfor hyttefeltet.


Takk
til hver og en for innsatsen! Det er fortsatt noen oppgaver som gjenstår, men veldig mye er gjort i år. Dermed blir det mest fokus på vedlikehold neste år.


FORMALISERT KONTAKT MED LOKALSAMFUNNET

Vi heter nå Trysil Knuts vel- og hytteforening
etter et enstemmig vedtak på det ekstraordinære årsmøtet. Årsakene til organisasjonsendringen er flere, blant annet at vi ønsker å formalisere vår tilknytning til lokalsamfunnet. Vi har i løpet av sommeren hatt en konstruktiv dialog med en gruppe grunneiere
med tanke på løypetraseene. Her det det nå undertegnet formelle avtaler.


Det er også opprettet god dialog med idrettslaget.
Som en del vet kjører Nordre trysil idrettslag løyper fra Jordet og inn i området vi kjører løyper. Målet de neste årene er å utvikle samarbeidet til beste for såvel lokalbefolkning som hytteeiere når det gjelder skiløyper.

Nå som vi er en frivillig forening som er åpen
for alle, er vi også berettiget til å søke MVA-kompensasjon fra det offentlige. Det vil bli gjort ved neste mulighet, som er i september neste år. Rent konkret betyr det at vi får tilbake en god del av merverdiavgiften vi har betalt for varer og tjenester.


STIFTELSESMIDLER

Vi har altså fått 200 000 fra Sparebankstiftelsen
Hedmark. I tillegg er det søkt om 350 000 kroner fra Gjensidigestiftelsen. Svar på denne søknaden kommer i desember.

Sammen med pengene som er skutt inn fra mange
hytteeiere, skal stiftelsesmidler brukes til å kjøpe nødvendig utstyr og maskiner. Vi har kjøpt løypemaskinen Eivind Børke benyttet, en 2005-modell som er godt brukt og dermed priset deretter. Den har ikke fremtiden foran seg, men er en god start og et godt
supplement.

I  tillegg jobbes det hardt med å få på plass en nyere maskin i Eltdalen til vintersesongen for alvor starter.

INNSKUDD
OG LØYPEAVGIFT

Som vi håper og tror at mange har fått med seg:
I år ber vi dere betale både et engangsinnskudd og den ordinære løypeavgiften.

Så langt har vi fått inn drøyt en million kroner
i engangsinnskudd. Disse pengene skal hovedsakelig investeres i maskiner og utstyr og en garasje. Vi er IKKE i mål med finansieringen av garasjen, som må være på plass neste år. Vi håper derfor at flere enn dem som har betalt ser verdien i den jobben som er
lagt ned og som blir gjort fremover og betaler engangsinnskudd utover høsten.

Fra løypekomiteens side er vi så ubeskjedne at
vi tør påstå at arbeidet som er lagt ned både har hevet verdien på hytteområdet som helhet og hver enkelt hytte spesielt. Det er liten tvil om at gode skiløyper har stor innvirkning på salgssummen på en fjellhytte.


Den ordinære løypeavgiften blir sendt ut i løpet
av oktober. Det skjer altså nå i regi av vel- og hytteforeningen, og ikke lenger som en del av samlefakturaen som Eltdalens ANS sender mange hytteeiere i januar/februar.

Løypeavgiften vil i år være 400 kroner høyere
enn i fjor. Årsaken til økningen er at vi trenger å bygge egenkapital.

NB: Her er Nord unntatt. Løypeavgiften på 500
kroner kreves inn som før. I tillegg vil det som det tidligere er redegjort for bli sendt ut en tilleggsgiro på 500 kroner som et bidrag til de maskinkjørte løypene.

Vi kommer tilbake med detaljerte kjøreplaner for vinteren når den første snøen melder seg!

Harepest - Må vi koke vannet?

Det skal ikke være grunn til å koke vannet på hyttene i Eltdalen. Hytteforreningen har sjekket med Børke.
Om det er tvilstilfeller, så sjekk hjemmesiden til Trysil Kommune.

Mvh
Lars Føien
Vel og Hytteforeningen i Trysil-Knuts Fjellverden

Bod med verktøy ved Emrets

Hei dere. Som tidligere informert har vi en bod med verktøy ved Emrets. Her kommer en vennelig oppfordring om å si ifra når noe av verktøy og utstyr blir ødelagt ved bruk, enten det er til privat bruk eller i forbindelse med dugnad. Nå i helgen hadde Øst dugnad. Blader er nedslitte, den ene maskinen er ødelagt. Det er litt ergerlig når man kommer og skal bruke det
Det helt greit at ting blir slitt, og kanskje ødelagt, men da må siste bruker si i fra. Send mail til tkf@hytteforening.no Da har vi en mulighet til å få dette i orden før neste gruppe skal ha dugnad, eller neste hytteeier har behov for å låne. Ha en fin høstdag.

Mvh
Lars Føien
Vel og Hytteforeningen i Trysil-Knuts Fjellverden

Hold av lørdag 7. september

Da er det dugnad i øst kl. 10 på Embrets.
Ekstraordinært Årsmøte på Grendehuset kl. 18 Det er da snakk om navnebytte av TKF.
Nytt navn blir Trysil Knuts Hytte og Velforening. Grunnen er moms og skatteregler.


Mvh
Lars Føien
Hytteforreningen i Trysil-Knuts Fjellverden

Oppslag om småviltjakt 2019

Oppslag om småviltjakt 2019

Årets rypetaksering viser at tettheten av rype er en del lavere enn i fjor og litt under normalår. Vi åpner for jakt med de begrensninger som framgår under her.
Begrensninger pålagt av grunneier:

*    Første uka (10.9 - 16.9) selges det kort bare til hytteeiere i Trysil-Knuts fjellverden
*    Alle hytter har rett på to kort
*    All småviltjakt/fuglejakt stoppes i tidsrommet
f.o.m. onsdag 25/9 t.o.m. tirsdag 1/10

*    Fuglejakt er forbudt etter 30. november 2019
*    Alle som kjøper kort plikter å levere jaktrapport innen 15.12.19
*    NB: Føgende fangstbegrensninger gjelder:

o    en begrensning på 2 ryper pr. jeger pr. dag
o    10 ryper totalt pr. jeger for hele sesongen

Priser:
*    Døgnkort:        Kr.   250,-
*    Ukekort            Kr.    800,-
*    Sesongkort        Kr. 1500,-

Kort fås kjøpt:

På Embrets (kiosk Fjellverden øst) mandag 9. september
Fra kl 19 - 21
Eller hos Eivind Børke, Eltdalsvegen 1442 (Norgar'n)
Tlf 974 17 600

Munkbetmarsjen 24. august 2019

Se kart  på: http://www.trysil-knut.org/nyheter.html

Marsjen er 9 km en vei og følger pilgrimsleden. (totalt 18km t/r) Det er mest sti, men noe myr på slutten hvor det ligger sviller, som man kan gå på. Fortøy er joggesko, fjellsko eller støvler.
Det er lurt å ta med godt med mat og drikke og gode klær. Du kan kjøpe vafler, kaker og drikke inne på Munkbetsætra.

Fint om du registrerer deg på https://www.facebook.com/events/1305705866272834/ hvis du har tenkt å delta, slik at det blir lagd nok kaker og vafler inne på sætra.

Ekstraordinært Årsmøte i Hytteforeningen lørdag 7. september kl 1700

Ekstraordinært Årsmøte i Hytteforeningen
Trysil  Knuts Fjellverden

Det innkalles til ekstraordinært Årsmøte Lørdag 7. september kl 1700 på Grendehuset i Eltdalen

VEDTEKSTENDRING


Ekstraordinært Årsmøte dagsorden
Ref. § 9 Ekstraordinært Årsmøte
Ekstraordinært årsmøte innkalles når styre beslutter det, eller 1/3 av medlemmene skriftlig forlanger det. Innkallingen skal skje med 14 dagers varsel

1 Konstituering
-    Godkjenning av møteinnkalling
-    Valg av møteleder
-    Valg av referent
-    Valg av to medlemmer til prokollunderskrift

2 Saksliste   
-    Vedtektsendring
-    Eventuelt

3 Vedtektsendring
Hytteforeningen skal nå drifte løypekjøringen i Trysil-Knut Fjellverden. I den forbindelse kan vi søke Kulturdepartementet v/Lotteritilsynet om kompensasjon for betalt merverdiavgift.
Hytteforening i TKF må tilpasses MVA regler, samt korrigering av Navn slik at foreningen blir åpen for alle.
Ref.  § 8 Vedtekter
Vedtektene kan vedtas endret på Årsmøte, Forslag om vedtektsendringer sendes styre 6 uker før årsmøte. Vekteksendinger krever 2/3 av de angitte stemmer på Årsmøte
Vedlegg  
Vedtekter for Hytteforening i Trysil-Knuts Fjellverden
Endringer i Vedtekter

Styre i TKF

Utlån av maskiner

Utlån av maskiner

*    Utstyr som lånes skal kvitteres ut på vedlagte liste med hva som er utlånt, dato,
    navn og telefon nummer, samt at det signeres.
*    Brukere benytter rydde sag og annet utstyr, på eget ansvar.
*    Det er kun medlemmer av Hytteforreningen i TKF som kan låne utstyr.
*    Det er ikke lov å bruke utstyr uten verneutstyr.
*    Brukere må ha fylt 18 år.
*    Om det er feil eller mangler på utstyret, så skal dette meldes på mail.     tkfhytteforrening@gmail.com
*    Utstyr skal leveres inn straks etter bruk.


For å få kode til boden med utstyr, send mail til
tkfhytteforrening@gmail.com


Du finner ryddesager, verneutstyr, bensin, sakser og diverse
i bua bak Embrets.

Hilsen Styret i TKF

Status skiløyper og økonomi


Her kommer en kort status vedr økonomi knyttet til situasjonen vedr skiløyper i Trysil Knuts Fjellverden.
I etterkant av årsmøtet har det blitt sendt ut faktura til hytteeierne. Listene våre har ikke vært av god kvalitet, og det har blitt noen feil, noen har fått mer enn en faktura, noen har ikke fått faktura i det hele tatt. Listene våre er basert på informasjon vi har fått fra kommunen.
Pr i dag er det i overkant av 50 % hytteeiere som har bidratt. TUSEN TAKK TIL DERE!
Det er allikevel fortsatt et stykke igjen til vi er på budsjett, men slik det ser ut nå har vi et grunnlag for å kunne kjøpe inn en nyere maskin, samt Børke sin maskin som en maskin nr 2. Vi jobber stadig for å forbedre kvaliteten i grunnlaget, og å bygge opp vår egen adresseliste. På den måten håper vi at vi etterhvert når frem til alle og at flere ønsker å være med å bidra slik at vi får tilstrekkelig midler til en nyere løypemaskin av god kvalitet og som gir god driftsstabilitet.
Vi forsøker å hente midler der det er mulig, og er kommer en god nyhet: VI HAR BLITT TILDELT KR 200.000 i STIFTELSESMIDLER

Håper dette var godt nytt!
Det jobbes godt på flere områder, og vi fortsetter arbeidet gjennom sommeren slik at vi er klare før vinteren. Jula kommer før du aner det!

Sist men ikke minst oppfordrer vi til å være med på dugnader gjennom sommeren, disse varsles på Facebook. Det vil også være tradisjonelle høstdugnader.

Ha en riktig god sommer

Info vedr faktura til fastboende

Hei dere.
På vegne av skiløypekomiteen og hytteforeningen legger jeg ut en liten historie som viser at man til tross at hensikten er god, kan utfallet bli feil.

Det ene går på at det står på faktura at det beregnes forsinkelsesrente.. Dette kommer automatisk på faktura, her burde vi bedt Trysil Økonomi fjerne dette. Det vil ikke komme purring og det vil ikke påløpe forsinkelsesrenter.

Videre har det kommet frem at flere fastboende har mottatt faktura for tilskudd til løypemaskin. Vi jobber nå for å få frem oversikt over hvem som er hytteeiere og hvem som er fastboende slik at vi kan kontakte den enkelte. Årsaken til at denne feilen har oppstått er at vi i kontakt med Trysil Kommune har fått oversikt over eiere med adresse. Vi tenkte rett og slett ikke på å vaske denne listen i forhold til hvem som er hjemmehørende her og hvem som er hytteeier! Vi beklager så mye, og etterstreber å kontakte de det gjelder når oversikten er klar. Dersom det er noen av dere fastboende som leser dette, fakturaen kan dere bare unnlate å betale. Det kommer ingen purring fra hytteforeningen.Ved spørsmål, send mail til tkfhytteforening@gmail.com
Vi som jobber med dette gjør dette på frivillig basis og uten egen vinning. Mange bruker flere timer av sin egen tid i tillegg til vanlig jobb, og intensjonen er å legge tilrette for fortsatt gode skiopplevelser, ikke å skape utfordring som dette. Håper man tar det med godt humør, dette skal vi ordne opp i.

Presentasjon Skiløyper 19. April 2019

Fullmaktsskjema til Årsmøte

Legg merke til at en hytte teller en stemme, og at en hytte kun kan ta med fullmakt fra to hytter.

Årsmøte i Hytteforeningen Trysil - Knuts Fjellverden

Langfredag 19.4. 2019 kl.17.00 på Grendehuset i Eltdalen.

Vanlige årsmøtesaker.

Innkomne forslag, inkludert forslag fra styret vedr skiløyper

Forslag til årsmøtesaker sendes leder Lars Føien
mailadr.: tkfhytteforening@gmail.com

Innen 25. mars 2019.

Styret.

Årsmøte - dagsorden


1.       Konstituering

- Godkjenning av møteinnkalling

- Valg av møteleder

- Valg av referent

- Valg av to medlemmer til protokollunderskrift

 

2.       Regnskap og budsjett

-   Regnskap 2018

-   Budsjett 2019

 

3.       Valg

-   Styret

-   Revisor

-   Valgkomite

 

 

4.       Innkomne forslag

 

a.       Etablering av en ny utvidet sti- og løypekomite

-   Investering

-   Drift

-   Organisering

-   Avstemming  over styrets forslag


Styret ber årsmøtet treffe følgende vedtak :


1.       Løypeutvalgets innstilling/utredning tas til følge. Styret gis fullmakt til å fortsette arbeidet med å etablere nye rammevilkår for skiløyper/løypekjøring etter de opptrukne linjer, herunder å etablere en ny og utvidet sti- og løypekomite.

2.       Årsmøtet stiller seg bak styrets forslag om å henstille alle hytteeiere i hele TKF til å betale engangsinnskudd på kroner 3500.

3.       Årsmøtet stiller seg bak styrets forslag om å fastsette den årlige løyepavgiften i TKF Øst, Lågfjellet, Fjellgrend, Fjellsenter og Eltsjøen til kroner 1900 fra sesongen 2019/2020.

4.       Styret ber årsmøte fatte vedtak om at alle hytteeiere i Nord inviteres til å betale en ekstra løypeavgift på 500 kroner som et tilskudd til kjøring med løypemaskin i nærområdene til TKF Nord.

 

b.      Eventuelle andre innkomne forslag

 

 

Styret TKF

Informasjon til alle hytte eiere i Trysil Knuts Fjellverden

Områdene Nord, Lågfjellet, Fjellsenter, Fjellgrend, Øst og Eltsjøen


Bakgrunn
Eivind Børke, som har stått for løypekjøring i TKF Øst, har meddelt at han ikke lenger ønsker å kjøre skiløyper. Dette gjelder fra 2019/2020-sesongen. Han har i tillegg opplyst at en base for maskiner, det vil si lagerplass/verksted, ikke kan fortsette å være lokalisert ved gården. Han har derimot sagt seg villig til å avgi grunn ved Embrets til hvor det kan etableres hall/bygg til dette formålet.
Under årsmøtet i 2018 ble det nedsatt en ?uformell? arbeidsgruppe som skulle jobbe frem ulike muligheter for fremtidig organisering av løypekjøring. Gruppa har også sett på muligheten for en bedre koordinering av løypekjøringen mellom Øst/Lågfjellet og Nord.

Arbeidsform
Utvalget har gjennomført en rekke møter. Foruten at utvalget har hatt sine faste arbeidsmøter, er det gjennomført møter med eksterne aktører, det er innhentet informasjon fra andre hytteområder, idrettslag, leverandører av løypemaskin, leverandører av plasthaller med mer.

Forutsetninger
Vi står altså - med mindre konkrete tiltak settes inn - bokstavelig talt på bar bakke i TKF Øst/Lågfjellet neste høst. Vi har ikke penger på en driftskonto, vi har ikke investeringsmidler, vi har ikke løypemaskin, formelt sett ingen til å kjøre og vi har ingen base for løypemaskin (gjelder fra 2020/2021).
Vi har ingen kommersielle krefter i ryggen (slik en del andre områder har), vi har ikke et lokalsamfunn/idrettslag som har ?vårt? løypeområde som sitt primærområde og vi er ikke i en situasjon der kommunen har vårt løypeområde som sitt ?satsningsområde? (som feks. Budor, Gåsbu osv.).
Med dette som utgangspunkt har løypeutvalget innrettet sitt arbeid.

Mål
Utvalget har hatt som mål å presentere en robust og forutsigbar driftsmodell som sikrer hytteeierne tilgang til et minst like godt løypetilbud i framtida. Et godt og attraktivt løypenett har stor verdi for markedsverdien på hyttene. Det antas derfor at de hytteeierne som ikke legger ned flest mil på ski, også ser på skiløyper av god kvalitet som viktig.

Utvalget har vurdert flere driftsformer:

1) Sette løypekjøringen ut på anbud
2) Lease maskiner og engasjere sjåfører
3) Kjøpe maskiner og engasjere sjåfører

Utvalget har forespurt aktører som i dag kjører løyper, eksterne aktører som kjører løyper i andre områder, Nordre Trysil idrettslag og annonsert i Trysilposten - alt for om mulig sette løypekjøringen ut på anbud. Alle fremstøt har med negativt resultat: Ingen ønsker å påta seg de investeringene som er nødvendige.
Det har blitt innhentet pris på leasing. Dette fremstår som dyrt. I tillegg er det problematisk å inngå en økonomisk forpliktende avtale uten at vi er i besittelse av nødvendig sikkerhet/egenkapital.
For utvalget fremstår det, etter en samlet vurdering, som det mest fornuftige og realistiske er å kjøpe egne maskiner.


Samkjøring mellom Nord og Øst
Først: Som det er kommunisert flere ganger, blant annet på årsmøte og på FB-gruppa. Det legges IKKE opp til noen endringer for Nord - uansett om det skulle bli aktuelt å samkjøre skiløyper mer enn i dag - når det gjelder løypekjøring med scooter eller tilbudet om scootertransport. Dette skal bestå nøyaktig som i dag. Dersom det skulle bli aktuelt å samordne løypekjøring, vil dette komme som et supplement til dagens scooterkjøring.
Utvalget har i prosessen har samtaler med grunneier i Nord, Jan og Halldis Nordgård. Bakgrunnen har vært å berede grunnen for at det kan kjøres med løypemaskin gjennom Nord, eventuelt mot Munkbetsera i vinter- og påskeferie. Årsakene til dette ønsket er todelt; det vil bli en mer effektiv kjøring ved at løypemaskinen ikke må snu ved henholdsvis Fiskebekksjøen og Promillegropa og det vil bli direkte tilgang til maskinkjørte løyper for hytteeiere i Nord. Ønsket om å kjøre med løypemaskin i Nord innebærer ingen kritikk mot dagens ordning eller de som kjører løypene. Det har vært god dialog med dagens løypekjører i dette området.

Mange hytteeiere i Nord har sterkt uttrykt ønske om at minimum ?hovedtraseen? i Nord kjøres med løypemaskin. Utvalget mener det bør jobbes videre med dette spørsmålet.
Utvalget antar at løypekjøring i Øst/Lågfjellet også opptar hytteeiere i Nord. Dersom løypekjøringen i ?naboområdene? skulle endres i negativ retning, vil det også forringe skimulighetene for de hytteeierne i Nord som benytter løypene på Lågfjellet/Øst.

Visjoner
Utvalget mener det er grunnlag for å jobbe etter to linjer. Først og fremst er det viktig å ivareta dagens ordning for å sikre at tilbud/kvalitet opprettholdes. I tillegg er det, slik utvalget ser det, et riktig tidspunkt å starte en prosess for om mulig å anskaffe to løypemaskiner i Trysil Knuts Fjellverden.

Årsakene er flere:

    Med to løypemaskiner vil en være mindre sårbar ved havari/driftsstans. Med første halvdel av 2018-sesongen friskt i minne, der problemer med løypemaskinen fikk store konsekvenser og hvor vi i påsken så hvor fantastiske forhold vi kan oppleve når alt går ?på skinner?, mener vi det er all grunn til å overveie anskaffelse av en maskin til.
    Området er stort, ifølge fagfolk, for stort til at det kan kjøres av en maskin. Dette gir seg utslag i at noen klager på at løyper er preparert ferdig sent på dagen og at noen områder, blant annet Lågfjellet, i stor grad blir kjørt med scooter.
    Det er en økende forventning fra en del av dem som betaler løypeavgift om at det skal i begrenset grad skal kjøres bredere traseer i en del løypenettet, slik at det etter hvert gis   muligheter for skøyting. Dette gjelder kanskje først og fremst den yngre garde, de som skal blir glad i fjellet og området å sørge for at hyttetradisjonene lever videre. Vi har ingen intensjoner om at vi skal ?bli som Sjusjøen?, men mener det er realistisk at det på lenger sikt jobbes for å etablere en bærekraftig modell som ivaretar dette behovet.
    Videre er det verdt å nevne at utvalget mener jobben med å utbedre traseer, det være seg å fjerne stein/gjøre svært moderate terrengmessige inngrep i ?problemområder? og å felle trær, er et arbeid som må intensiveres. Dette vil være kostnadsbesparende fordi bedre ?løypebunn? vil gi mindre slitasje/havarier. I tillegg vil det bli mulig å kjøre løyper med mindre snø enn i dag.
    I sommer har det vært lagt ned en bedre innsats enn på mange år. Kanskje noen har oppdaget at nedkjøringen fra Nyvangsetra fremstår som ?ny? fordi det er felt et betydelig antall trær som gir rettere trasè og bedre sikt?

 

Utvalget kan for øvrig opplyse at det er etablert kontakt med Nordre Trysil idrettslag for om mulig se hvilke felles interesser vi har og hvordan vi kan utnytte hverandre i forbindelse med løypepreparering.


Finansiering
Som nevnt har vi, altså hytteeierne, hverken egenkapital eller maskiner/utstyr. Slik utvalget ser det, er det hensiktsmessig å dele finansieringen i to: Alle hytteeiere inviteres til å bidra med et engangsinnskudd for å reise egenkapital til innkjøp av maskin(er). Alle hytteeiere oppfordres til å innbetale en årlig løypeavgift. Vi i utvalget er fullstendig klar over at det ikke finnes noen lovhjemmel som gjør at innskudd/løypeavgift kan pålegges den enkelte hytteeier. Her må vi bare appellere til at alle bidrar til fellesskapet. Uten penger blir det altså ingen skiløyper. Det er den brutale virkelighet.
Utvalget har iverksatt prosesser for at skal søkes midler hos ulike stiftelser, men det er selvsagt umulig å vite om vi blir tildelt midler.
Noen har stilt spørsmål ved om det er nødvendig med maskin og om ikke hele området kan scooter-prepareres. Dette ser utvalget, med støtte fra dagens løypekjører, som uaktuelt. Scooterkjøring vil kreve et betydelig høyere timeantall (les kostnader), det kreves tre-fire scootere for å gjøre samme jobb som en maskin (her vil rekruttering av sjåfører være krevende) og scooter gir betydelig dårligere løyper, særlig ved skiftende snøforhold.

Dessuten er arbeidsforholdene på scooter betydelige dårligere. I tillegg bør det, slik utvalget ser det, også tas hensyn til HMS. 


Utvalget har, etter å ha innhentet priser på løypemaskin, scooter, løypelegger, etablering av base, driftsmidler, lønnskostnader, tidligere regnskap for løypekjøring og andre driftskostnader, kommet frem til at engangsinnskudd per hytte bør fastsettes til kroner 3500 og at den årlige løypeavgiften fra 2020 foreløpig settes til kroner 1900.


Utvalget understreker viktigheten av at det etableres en modell som er økonomisk robust fra første stund. Det er også svært viktig at alle hytteeiere/områder i hele Trysil Knuts Fjellverden er med på dette spleiselaget. Når det gjelder Nord spesielt, vises det til at hytteeierne i området har tilgang til det maskinkjørte løypenettet fra Fiskebekksjøen mot Lågfjellet og fra Promillegropa mot Nyvangsetra.


Detaljerte budsjetter, både hva gjelder investering og drift, vil det bli redegjort for på årsmøtet.


Utvalgets forslag og tanker oppsummert

    Det sendes i løpet av våren en invitasjon til samtlige hytteeiere som har tilgang til løypenettet i Trysil Knuts Fjellverden om å skyte inn et engangstilskudd for å reise egenkapital til nødvendige investeringer til løypekjøring
    Det opprettes et løypelag, organisert under Hytteforeningen, som forestår det praktiske arbeidet etter de vedtak årsmøte måtte gjøre og hvilke fullmakt/fullmakter løypelaget vil få fra styret. Naturlige oppgaver vil være innkjøp av maskiner/utstyr, få på plass mannskap/arbeidsavtale (her vil utvalget påpeke at det svært naturlig å gå i en dialog med dagens faste løypekjører så fort som mulig), etablere kjørerutiner, jobbe videre med infrastruktur som garasjeplass osv.
    Det lages en fremdriftsplan for å utbedre traseer.
    Det jobbes videre med å få på plass en grunneieravtale i Nord.
    Det forberedes søknader til aktuelle stiftelser, gjerne med støtte fra lokalsamfunnet for å styrke søknaden.
    Dialogen med idrettslaget om mulige synergier knyttet til idrettslaget fortsetter

Vil du være med på å påvirke aktivitetene i Trysil-Knuts Fjellverden?

Valgkomiteen i hytteforeningen Trysil-Knuts Fjellverden arbeider med å finne kandidater til styret og komiteer slik at hytteforeningen kan driftes slik det er forutsatt. For å få det til må noen si seg villig til å ta verv i en periode eller to. Dette er til glede for alle som har hytte og som bruker området i Trysil-Knuts Fjellverden.

Valgkomiteen vil gjerne høre fra deg!

 

Ta kontakt med:

Geir Anda: ganda@online.no, eller mobil: 452 69 331.


INFORMASJON

Nå nærmer det seg vinter og forhåpentligvis en flott sesong med masse snø og skiløyper i vår vakre fjellverden. I sommer og høst har det vært rekordstort oppmøte på fellesdugnader og flere har gjennomført dugnader på eget initiativ. Mange busker er trimmet, trær er hugget og steiner er flyttet. Grunnlaget for gode løyper er absolutt tilstede!

Skiløypekomiteen har gjennomført 3 møter med fokus på å utrede alternativer for løypekjøring fra sesongen 2019-2020. Arbeidet er godt i gang, og nå utreder man driftsform og ser på budsjetter for å få på plass alt som skal til for en beslutning på neste årsmøte.

Børke står for kjøringen ut sesongen 2018-2019 slik det tidligere er opplyst om.

I fjor testet vi å kjøre over Promillegropa og til Nord, Børke og Marius bekrefter at dette vil fortsette også denne sesongen, så vi får mange gode alternativ i hele området.

Minner om at avgiften for sesongen 2018-2019 økes til kr 1.500,- for hytteeiere i Fjellverden med tilhørende områder og Lågfjellet.

For Nord vil det komme en tilleggsavgift for løypekjøring på kr 500,-

Bli medlemmer av foreningen.

Fjell Nytt 2-2019 er nå tilgjengelig på web.

http://www.trysil-knut.org/site/trysil_knut/files/Fjell_Nytt_2-2019.pdf

Alle hytteeiere i området kan bli medlemmer av foreningen.

Registrer deg som medlem her:

http://www.trysil-knut.org/medlem_i_tkf.html


Foreningen har som formål å værne om Trysil Knuts Fjellverdens naturlige, kulturelle og historiske kvaliteter. Den skal arbeide for og være en pådriver for et trivelig attraktivt miljø og legge til rette for aktiviteter i området. Videre skal hytteforeningen bedre kontakten mellom hytteeierne og fremme deres interesser i samarbeide med grunneiere og offentlige myndigheter. Årsmøtet er hytteforeningens høyeste organ og årsmøtet avholdes i påsken, langfredag kl 17.00 på Grendehuset.

TKF ligger ute på Facebook

Åpen side for TKFs hytteforening, hvor hytteforeningen og alle som har hytte i Trysil-Knuts Fjellverden eller er gjester kan poste det de måtte ønske. Fortrinnsvis av positiv art. Her kan man legge ut bilder, forslag om aktiviteter, info om vær og føre, info fra hytteforeningen osv. Ønsket er å bli en levende side for hytteområdet vårt.

https://www.facebook.com/trysiknutfjellverden


Mobiltilpasset hjemmeside

Med en smarttelefon kan du surfe og følge med på hytteforeningens hjemmeside som er mobiltilpasset. Dette betyr at hjemmesdien tilpasser visningen av siden automatisk til skjermens bredde.

null

Annonsører i TKF 2019

Trykker du på bildene under, kommer du inn på annonsørenes hjemmesider.
Vi produserer årlig store mengder ved og har rimelige priser uansett om det er store eller små kvanta. 

Priser 2017

Bjørkeved 60 Liter kroner 75,-
Bjørkeved 1000 Liter kroner 750,-
Renovasjon av hytter og fritidsboliger

Alle eiere av hytter og fritidsboliger er pålagt å ta hånd om avfallet sitt iht. tilrettelagte løsninger i området der hytta/fritidsboligen ligger.
Velkommen til en ekte landhandel
Du finner oss 14 km nord for Trysil , kjør RV 26 mot Engerdal
Vi har:
* Byggevarer
* Trelast
* Møbler
* Elektroverktøy
* Maling/interiør
* Kjøkken

Utkjøring 
av varer direkte 
til hytta


2420 Trysil ? Tlf 6245 4440 ? Fax 6245 0053
Kjells Hytteservice AS tilbyr alt innen Vaktmestertjeneste av hytter, leiligheter og hus. Ettersyn, Renhold, Nøkkelutlev/formidling, Tilbygg, Tak, Vedlikehold/restaurering, Snømåking, Beising/maling/o